Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisia häiriöitä ovat mm. tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaus häiriö (ADHD), tarkkaavaisuushäiriö (ADD), autismin kirjon häiriöt ja Touretten oireyhtymä. Häiriöt vaikuttavat ihmisen elämään eri tavoin ja eri osa-alueilla ja vaikeuksia voi olla esim. kielellisessä ja ei kielellisessä viestinnässä, oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, tunnesäätelyssä ja oman toiminnan ohjauksessa. Ohjattavalla voi olla motorista levottomuutta, keskittymisvaikeuksia, impulssiivisuutta, aloittamisen vaikeutta, rahan ja ajan hallinnan pulmia, toistuvia tahdosta riippumattomia liikkeitä tai ääniä tai hankaluuksia sosiaalisissa suhteissa.

Valmennus on lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä. Valmennuksessa käytetään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä. Pyrin ohjaamaan asiakasta ongelmakeskeistä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta hänen aikaisempiin onnistumisiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin. Valmennus ei vaadi diagnoosia ja valmennus voi olla myös ohjausta ylivilkkaan lapsen vanhemmille.