Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

T:mi Perhetuki Pia Jaakkola
Y-tunnus: 1609748-4
Osoite: Sepäntie 16, 12240 Hikiä
Puhelin: +358 40 832 8920

https://www.perhetuki.fi.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan hoidon/palvelun järjestäminen ja toteuttaminen sekä laskutus.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yhdyshenkilö/huoltaja, hoidosta vastaava lääkäri, sosiaalityöntekijä, hoitotiedot, tutkimustiedot, muut asiakkaan hoitoon tai palveluihin olennaisesti liittyvä henkilö, asiakastyön muistiinpanot, lausunnot, harjoitteluohjeet, valokuvat.

Osarekisterin tietosisältö: Nimi, laskutusosoite, maksusitoumuksen numero, tapaamisajankohdat.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lait: EU:n tietosuoja-asetukset (2016/679) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992)

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: Ei yhdistetä

Henkilötietojen säilytysajat

Säilytysajat on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista jota noudatan.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista 17 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (785/1992) 12 §:n 2 momentin ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (159/2007), sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 653/2000, nojalla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298
Säilytysajat ovat tarkistettavissa asetuksen liitteestä
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään sekä alaikäisen huoltajalta saadut tiedot. Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta yksiköiltä, sekä lähettävältä taholta ja Kelalta saatavat tiedot. Terapian tai muun palvelun osalta työskentelyn yhteydessä muodostuneet tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000 ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä sopimusta/suunnitelmaa. Henkilötiedot, hoitotiedot ja muut potilastiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää T:mi Perhetuki Pia Jaakkola, samoin osarekisteriä, johon tallennetaan laskutuksessa tarvittavat henkilötiedot. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja Pia Jaakkolalla on salassapito-velvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain asiakassuhteeseen liittyvinä. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella voidaan luovuttaa hänen tietojaan asiakkaan nimeämälle taholle.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muuten kuin asiakkaan omasta pyynnöstä, joka tulee olla kirjallinen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Aineistot säilytetään kassakaapissa, johon on pääsy vain Pia Jaakkolalla.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Aineistot säilytetään terapeutin erillisellä muistitikulla. Laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikkua säilytetään kassakaapissa. Tietoja ei ole muilla tietokoneilla. Vuoden 2018 loppuun mennessä käytössä on sähköinen asiakashallinta-järjestelmä ja siirtyminen KanTaan, johon asiakastiedot kirjataan ja tallennetaan. Käyttö ja käyttäjä todennetaan suojaustunnuksilla. Suojaustunnuksia ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.Tietosi on suojattu luvattomalta käytöltä, kun niitä luodaan tai käytetään potilastietojärjestelmässä ja kun niitä säilytetään potilastietojärjestelmässä. Kun lopullinen siirtyminen KanTaan on suoritettu ilmoitetaan siitä erikseen asiakkaille.

Laskutustiedot osarekisterissä

Laskutus tiedot säilytetään laskutusohjelmassa, jonka käyttö on suojattu salasanalla. Paperiversiot säilytetään kassakaapissa

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

Kaikkiin asiakasrekistereihin ja osarekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§) Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Asiakkaalla on kaikkiin KanTaan siirrettyihin omiin potilastietoihinsa vapaa pääsy oman KanTa rekisteröi-tymisensä kautta.

Tiedon korjaaminen

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Korjausvaatimus esitetään Pia Jaakkolalle

Muut mahdolliset oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen informointi. Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää T:mi Perhetuki Pia Jaakkola. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain asiakassuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.